Interview med Palle Adamsen

BL’s formand og medlem af kampagnens styregruppe, Palle Adamsen, svarer på spørgsmål om Det gode boligliv.

Interviewet er fra den 4. juli 2011.

Det gode boligliv har til hensigt at udvikle og forny de fysiske rammer for fremtidens boligsociale liv. Hvordan vil du beskrive den generelle situation i de almene boligområder i dag?

     »Man kan ikke sige, at der i dag findes en generel situation i de almene
     boligområder. Vi er i en tid, hvor Danmarks almene boliger er under pres fra
     mange forskellige fronter, og generelle ændringer i vores samfund betyder
     noget forskelligt i forskellige dele af landet.

     Der er udlejningsproblemer i Udkantsdanmark bl.a. som følge af et vigende
     befolkningstal. Ejerbo­ligerne har i mange år har været begunstiget af
     afdragsfrie lån og lave renter.

     Boligmassen i den almene boligsektor bliver ældre, og mange af vores boliger
     er udfordret i for­hold til deres brugsværdi.

     Så de almene boliger står i en svær konkurrencesituation - nogle steder er
     den sværere end an­dre. Skal man sige noget generelt, skal de almene boliger
     kunne tilpasse sig både generelle og lokale udfordringer. Dertil kommer, at
     boligbehovene og måder at bruge fællesfaciliteter er under drastisk forandring.
     Svaret på disse udfordringer er kvalitet i form af mere boligværdi, mere
     områdeværdi, og her kan Det gode boligliv yde et væsentligt bidrag.«

Hvilken rolle kan en nytækning og forbedring af fællesfaciliteterne i de almene boligområder spille i den forbindelse?

     »Med Det gode boligliv tages der fat i en historisk kerneværdi i den almene
     boligsektor, nemlig det fælles og fællesskabet. De fælles rum. Denne X-faktor
     i den almene boligsektor, som vi ikke finder i den private boligsektor, er
     umådelig vigtig i styrkelsen af sektorens konkurrencekraft.

     Samtidig får vi nu mulighed for at lægge nye, moderne og fremadrettede
     værdier i begrebet om det fælles. Dermed fortsættes traditionen med, at den
     almene boligsektor går forrest i forhold til nye måder at tænke fællesskab på.

     Den vilde idé giver netop mulighed for, at andre aktører kan komme på banen
     med kreative forslag, der kan være med til nytænke det fælles, fællesskabet
     og det beboerdemokratiske liv. Det gælder ikke mindst de unge i
     boligområderne, der gerne vil involvere sig i det frivillige arbejde og
     fællesskabet, men som ser for meget struktur, tradition, regler og
     administration i det beboerdemokratiske arbejde. Her kan Den vilde idé være
     med til at kanalisere frivillighedskulturen blandt de unge ind i de almene
     boligområder.«

Hvordan ser du kampagnen passe sammen med andre tiltag, som også har fokus på at forbedre boliglivet i den almene sektor?

     »Det gode boligliv bliver rullet ud på det helt rigtige tidspunkt. Vi står lige nu
     over for en historisk stor renoveringsinvestering i den almene boligsektor, og i
     mange boligområder går man i gang med omdannelse og fornyelse. Det gode
     boligliv introduce­rer andre og supplerende temaer, som ikke har været i
     centrum i forbindelse med klassisk re­novering, hvor det er boliger og
     bygninger, der først og fremmest tages fat på.

     Med Det gode boligliv sættes der fokus på hele boligområdet,
     fællesfaciliteterne, fællesarea­lerne, fælleshusene og de butikscentre, som blev
     etableret på et tidspunkt, hvor verden så helt anderledes ud, og som i dag har
     svært ved at klare sig i den almindelige konkurrence.

     Der bliver sat fokus på infrastrukturen og sammenhængene mellem
     naboområder. På den måde kan Det gode boligliv give en ekstra dimension til
     de kvalitetsløft, som de almene boliger står overfor.

     Desuden kan man håbe på, at det også er de boligområder, hvor
     diskussionen om det fælles og fællesskabet ikke rigtig er rejst endnu, der
     kommer på banen. Altså de steder, hvor der ikke har været gennemført
     massive renoveringer eventuelt med støtte fra Landsbyggefonden, og hvor
     afdelingen ikke er vant til hjælp udefra. Jeg tænker her på bebyggelser og
     boligområder fra 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne, som i høj grad klarer sig
     selv og lever en forholdsvis stil­færdig tilværelse, men hvor der også er behov
     for en opdatering af de fælles funktioner.«

Realdania har afsat 100 mio. kr. til kampagnen, og hertil kommer 70 mio. kr. fra boligorganisationer og andre i medfinansiering af de projekter, der får støtte. Der findes ca. 500.000 almene boliger i Danmark.
Tror du på effekten af eksemplets magt, og at kampagens budskab kan sætte sig varige spor?

      »Ja, helt bestemt. Er der noget, Danmarks almene boliger er gode til, så er
      det erfaringsudveks­ling på tværs og gensidig nysgerrighed. Orienteringen
      mod de gode eksempler har vi bl.a. set i forhold til renoveringssager og
      fremtidssikring og i forhold til de nye bud på fremtidens lavener­gihuse. Her
      har effekten jo været enorm.

      Der er kort sagt stor tradition for at tage de gode eksempler til sig i den
      almene boligsektor.

      Pengene i Det gode boligliv kan naturligvis ikke komme hele vejen rundt i
      den almene boligsek­tor. Hertil er behovet ganske enkelt for stort. Jeg tror på,
      at kampagnen kan sætte en masse kreative processer i gang, og så kan
      finansieringen komme andre steder fra.

      Vi har til stadighed brug for at blive klogere på, hvad der sker med boliglivet
      og den måde, boligom­råderne bruges på, når der ændres på de fysiske
      strukturer. De sammenhænge er vi ikke færdige med at afdække og forstå.«

Hvilket budskab mener du, at kampagnen sender til beboere, boligafdelinger og boligorganisatio­ner rundt omkring i landet?

      »Kampagnen er en god ekstra brik i forhold til fremtidssikringen af de almene
      boliger og de al­mene boligområder som en helhed. Noget, der kan styrke X
      -faktoren i de almene boligområder.

      Med denne kampagne understreges det, at det gode boligliv er mere end en
      god bolig.«

 

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail